Volg ons op

facebook twitter

 

ANBI: Vereniging Vrienden van Dekema

A. Algemene gegevens

 


Naam ANBI:

Vereniging van Vrienden en Vriendinnen van Dekema State

Telefoonnummer:

058 - 2504020 of 06 - 5798 4230

RSIN/Fiscaal nummer:

815783103

Website adres:

www.dekemastate.nl

E-mail:

tpkamminga@planet.nl

Adres:

Grote Kerkstraat 29-B

Postcode:

8911 DZ

Plaats:

Leeuwarden

Postadres:

Grote Kerkstraat 29-B

Postcode:

8911 DZ

Plaats:

Leeuwarden

De vereniging heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor het als museum ingerichte gedeelte van het slot Dekema State te Jelsum en de daarin bijeengebrachte verzamelingen.

B. Samenstelling bestuur
De heer A.M. Zebel (voorzitter)
De heer T.P. Kamminga (secretaris)
De heer P. Rozenga (penningmeester)
De heer J. Douwenga (bestuurslid)
Mevrouw C.H. Versteeg-Corba (bestuurslid)
Mevrouw J.J. Hoogendam (adviseur)
De heer S.J.H.L. van Wageningen (adviseur)

C. Doelstelling / visie
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de belangstelling - zonder het oogmerk van het behalen van winst - voor het als museum ingerichte gedeelte van het slot Dekema State te Jelsum en de daarin bijeengebrachte verzamelingen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. het organiseren van tentoonstellingen en andere evenementen.
  2. het geven van voorlichting in algemene zin over het geëxposeerde.
  3. het aanwenden van alle andere wettige middelen die ter zake dienstig mogen worden geacht. eventueel in samenwerking met derden.


D. Beleidsplan
Er is geen specifiek beleidsplan. In een van de in het najaar te houden vergaderingen worden de plannen en activiteiten voor het komende jaar besproken en vastgelegd in de notulen.

E. Beloningsbeleid
De bestuursleden en adviseurs ontvangen geen beloning.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
Jaarlijks wordt in de 1e nieuwsbrief van het jaar een verslag van de activiteiten van de in het voorgaande jaar vermeld.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de vereniging vertoont een grote mate van continuïteit.
In de volgende paragraaf wordt dit cijfermatig in beeld gebracht bij de begroting.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven over de laatste twee boekjaren. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zijn als begroting opgenomen en zullen niet sterk afwijken van de vorige jaren.

Toelichting
De afgelopen boekjaren waren er bijzondere uitgaven.
In 2015 hebben wij als vereniging ons 25-jarig jubileum gevierd wat extra kosten met zich meebracht.
Er is een jubileumboekje uitgegeven en een receptie gehouden.
In 2016 hebben heeft de vereniging de kosten voor een betere bewegwijzering vanuit Leeuwarden en Stiens naar Dekema State voor zijn rekening genomen. Daarbij zijn ook de verschillende parkeer voorzieningen beter aangegeven.