Menu Sluiten

ANBI Vrienden van Dekema State

A. Algemene gegevens
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor het als museum ingerichte gedeelte van het slot Dekema State te Jelsum en de daarin bijeengebrachte verzamelingen.


B. Samenstelling bestuur
Vacant (voorzitter)
De heer Dhr. M. de Haan (secretaris)
De heer W. Jager (penningmeester en vice-voorzitter)) 
Mevr. C. Smits-Klijnstra (aspirant- bestuurslid)
2 bestuursleden vacant
Mevrouw J.J. Hoogendam (adviseur)

Adres secretariaat: info@dekema.nl

C. Doelstelling / visie
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de belangstelling – zonder het oogmerk van het behalen van winst – voor het als museum ingerichte gedeelte van het slot Dekema State te Jelsum en de daarin bijeengebrachte verzamelingen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. het organiseren van tentoonstellingen en andere evenementen.
  2. het geven van voorlichting in algemene zin over het geëxposeerde.
  3. het aanwenden van alle andere wettige middelen die ter zake dienstig mogen worden geacht. eventueel in samenwerking met derden.

D. Beleidsplan
Er is geen specifiek beleidsplan. In een van de in het najaar te houden vergaderingen worden de plannen en activiteiten voor het komende jaar besproken en vastgelegd in de notulen.

E. Beloningsbeleid
De bestuursleden en adviseurs ontvangen geen beloning. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
Jaarlijks wordt in de 1e nieuwsbrief van het jaar een verslag van de activiteiten van de in het voorgaande jaar vermeld.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de vereniging vertoont een grote mate van continuïteit. In de volgende paragraaf wordt dit cijfermatig in beeld gebracht bij de begroting.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven over de laatste twee boekjaren. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zijn als begroting opgenomen en zullen niet sterk afwijken van de vorige jaren.

Toelichting

In 2017 mocht de vereniging voor het eerst in zijn bestaan een legaat van € 2.500,– ontvangen van een overleden lid, te besteden voor tentoonstellingen en de kastanjemiddag. Het aantal leden was aan het eind van het jaar precies 200 en de contributie kwam voor het eerst boven de vijfduizend euro. De nieuwsbrief met daarbij de portiekosten zijn de grootste kostenpost. Gelukkig zijn de bestuursleden bereid om ca. helft van de nieuwsbrieven zelf te bezorgen. Wat een aanzienlijke besparing oplevert.